Verkozen tot beste woonwinkel van Overijssel door

Algemene voorwaarden Huus (zakelijk), opgesteld op 21 september 2021  

Inhoudsopgave: 

Artikel   1 – Definities 
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel   3 – Toepasselijkheid 
Artikel   4 – Het aanbod 
Artikel   5 – De overeenkomst 
Artikel   6 – Herroepingsrecht 
Artikel   7 – De prijs  
Artikel   8 – Conformiteit en garantie 
Artikel   9 – Levering en uitvoering  
Artikel  10 – Aansprakelijkheid  
Artikel 11 – Betaling 
Artikel 12 – Kortingscode 
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 14 – Klachtenregeling 
Artikel 15 – Geschillen   
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen  

Artikel 1- Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 1. Opdrachtgever: ieder rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst sluit, dan wel wenst te sluiten met ondernemer; 
 1. Dienst: alle door ondernemer verrichte en te verrichten diensten ten behoeve van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht; 
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan en opdrachtgevers aanbiedt, zijnde Huus; 
 1. In de winkel gesloten overeenkomst: een overeenkomst tot stand gekomen tussen de opdrachtgever in de winkel en de ondernemer;  
 1. Op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst tot stand gekomen tussen de opdrachtgever en de ondernemer waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.  
 1. Dag: kalenderdag; 
 1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

BammBooo B.V./HUUS.nl; 
Wegtersweg 14-6, 7554 TK; 
Telefoonnummer: 074-250 33 74  

Bereikbaar van ma t/m vrij tussen 10:00-12:00 en 13:00-16:00 uur.  

E-mailadres: klantenservice@huus.nl 
KvK-nummer: 71213821 
Btw-identificatienummer: NL858626020B01 

 
Artikel 3 – Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst met een opdrachtgever. Voordat de overeenkomst wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden altijd eerst bij de opdrachtgever onder de aandacht gebracht.  
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dus niet de in de winkel gesloten overeenkomst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dus niet de in de winkel gesloten overeenkomst, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  
  bijzonder: 
 • de prijs zowel inclusief belastingen; 
 • de eventuele kosten van verzending; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is; (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst)  
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie (niet geldend voor de in de winkel gesloten overeenkomst). 
 • Beschikbare maten, kleuren, soort materialen.  

Artikel 5 – De overeenkomst 
1.   De in de winkel gesloten overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het   
      aanbod door de opdrachtgever. En het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2.   De overeenkomst op afstand met de opdrachtgever, komt onder voorbehoud van     

het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 1. De dienst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van ondernemer, door opdrachtgever.  
 1. Indien de overeenkomst op afstand tot stand komt en de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

 
 
 
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 1. Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels het modelformulier. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  
 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

 
Bij levering van diensten: 

 1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 – De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Opdrachtgever kan ervoor kiezen op de webshop, prijzen zowel exclusief btw te vermelden. Doch, prijzen staan exclusief eventuele verpakkings-, bezorg,- of verzendkosten vermeld.  
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  
   

 
 
 
Artikel 8 – Conformiteit en garantie  

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. U heeft er dus recht op dat het product geen gebreken mag vertonen die u– als u het product op een normale manier gebruikt – niet verwacht binnen de verwachte levensduur van het product. Dat heet de wettelijke garantie. Een product moet zo lang meegaan als u ervan mag verwachten.  
 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
 1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
 1. De garantie geldt niet indien: 
 • De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

 
Artikel 9– Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.  
 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 
 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid  

 1. Ondernemer is, behoudens opzet of grove schuld zijdens ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst. 
 1. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot de directe schade die door opdrachtgever is geleden. 
 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is de aansprakelijkheid van ondernemer te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van ondernemer gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien ondernemer niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit ondernemer uitdrukkelijk uit. 
 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal van eigendommen van opdrachtgever die bij ondernemer of door ondernemer ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd. 
 1. Schade van welke aard dan ook aan materiaal van ondernemer, door verwijtbaar handelen van opdrachtgever, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst, is derhalve voor rekening en risico van opdrachtgever. 
 1. Ondernemer is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht. Overmacht bevrijdt ondernemer van verplichting tot nakoming. Zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.  
 1. Schade van welke aard dan ook aan materiaal van opdrachtgever, door verwijtbaar handelen van opdrachtgever, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst, is derhalve voor rekening en risico van opdrachtgever. Hieronder mede begrepen, niet limitatief, het ontstaan van krassen op materiaal van opdrachtgever.  
 1. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever.   
   

Artikel 11 – betaling 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 1. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 1. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 
Artikel 12 – kortingscode 

 1. De persoonlijke kortingscode kan door één persoon, één keer worden gebruikt.  
 1. De algemene kortingscode kan door verschillende personen worden gebruikt. Ieder persoon heeft het recht om deze code één keer te gebruiken.  
 1. De persoonlijke kortingscode is geldig op bestellingen vanaf €50,- 
 1. Bepaalde producten kunnen uitgesloten zijn van het aanbod van een kortingscode.  
 1. De korting die met de kortingscode wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag, op het moment van volledige betaling. Over een aanbetaling ontvangt de opdrachtgever geen gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende bestelling.  
 1. De kortingscode is geldig gedurende de vermelde periode.  
 1. Iedere verandering maakt de kortingscode ongeldig.  
 1. De geldigheid van de kortingscode en de juistheid van het gebruik, is altijd ter beoordeling van Huus. 
 1. De opdrachtgever kan aan het niet gebruiken van de kortingscode nimmer rechten ontlenen en de klant kan een code nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken.   

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van ondernemer totdat alle vorderingen die ondernemer op de opdrachtgever heeft inclusief eventuele daarmee verband houdende kosten, incassokosten en rente zijn betaald.  
 1. De opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze producten te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze producten niet op de opdrachtgever is overgegaan. 
 1. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren.   
 1. Ondernemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal ondernemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van ondernemer.  

Artikel 14 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. 
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 1. Bij klachten dient de opdrachtgever zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten over online aankopen te melden via het Europees ODR platform.   
 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
   

Artikel 15 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. 
 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Gratis verzenden <br /> boven €100,- in NL&BE Gratis verzenden
boven €100,- in NL&BE
Gratis retourneren <br /> in webshop Gratis retourneren
in webshop
Elke week <br />nieuwe acties Elke week
nieuwe acties
Bezoek 1 van onze<br> 3 woonwinkels Bezoek 1 van onze
3 woonwinkels
Menu